Apstiprināta Jaunatnes politikas valsts programma 2017.gadam

2017.gada 10.janvārī tika apstiprināta Jaunatnes politikas valsts programma 2017.gadam. Tā veidota, lai nodrošinātu gan Eiropas Savienības, gan nacionālā līmeņa jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentos  noteikto uzdevumu un pasākumu īstenošanu. Programmas mērķis ir nodrošināt informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu, lai radītu labvēlīgu vidi, kas palīdzētu jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim, nodrošinot darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību.

Jaunatnes politikas prioritātes 2017.gadam:

1) veicināt ilgtermiņa darba ar jaunatni plānošanu vietējā un reģionālā līmenī;

2) atbalstīt jaunatnes organizāciju darbības attīstību, tostarp sadarbību ar valsti un pašvaldībām, kā arī starptautiskajām institūcijām jaunatnes politikas nozarē;

3) vienota modeļa izstrāde jauniešu neformālās izglītības atzīšanai valsts mērogā;

4) attīstīt darbā ar jaunatni iesaistīto personu profesionālo pilnveidi.

Programmas ietvaros tiks organizēti trīs atklātie projektu konkursi, kur viens tiks vērsts uz jaunatnes politikas attīstību pašvaldībās, saskaņā ar vietējiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem, otrs nodrošinās atbalstu jaunatnes organizācijām, lai stiprinātu partnerību starp pašvaldību un jaunatnes organizāciju, savukārt, trešais konkurss būs kā atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā.

Tāpat tiks nodrošināts pētniecības un informatīvais atbalsts jaunatnes politikas nozarē, notiks apmācības jaunatnes lietu speciālistiem un pieredzes apmaiņa, kā arī atbalsts Latvijas Jauniešu galvaspilsētas 2017 aktivitātēm.

Programmas pasākumus īstenos Izglītības un zinātnes ministrija un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Valsts programmas kopējais valsts budžeta finansējums – 332 353 EUR. Papildus tam atbalsts valsts dotāciju veidā biedrībai “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” un biedrībai “Latvijas Mazpulki” 100 000 EUR apmērā katrai, kā arī 29 140 EUR studentu biznesa projektu konkursa “Radām novadam” norisei (biedrība «Radām novadam»).

http://jaunatneslietas.lv/images/JPV_2017.pdf

Dalīties: